Itt jár Ön:

2017.11.07.

A támogatás célja
A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál - új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy - új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A pályázók köre
Mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
c) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Forrás összege: 17 Mrd forint
Támogatás mértéke: 50%
Támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft
Előleg mértéke: 75%

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre
a) Eszközbeszerzés költségei
Új eszközök és felszerelések (műszaki berendezések, gépek) költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Kizárólag a Felhívás 3. számú mellékletét képező VTSZ lista szerinti eszközök költségei számolhatók el.

b) Immateriális javak beszerzésének költsége
• Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével a Felhívás 4. számú mellékletét képező TESZOR lista szerint,
• Gyártó által forgalmazott, az eszköz működéséhez elengedhetetlen gyártási licenc beszerzése,
• A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how.

Kötelező vállalás:
Saját tőke mértékének növelése
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig (3 év). A megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni. A kötelező vállaláshoz kapcsolódó mutató esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra kerül.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar

Területi korlátozás
Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén kívül megvalósuló fejlesztések támogathatók. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie.

Beadás dátuma
A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges.

2017.06.23.

A pályázat célja
A pályázat kiemelt célja annak elősegítése, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerőpiacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

A pályázók köre
Nagyvállalkozások, akik rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel és az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 250 fő volt.

Forrás összege: GINOP esetében 21,52 Mrd forint, VEKOP esetében 1,3 Mrd forint.
Támogatás összege: minimum 10, maximum 100 millió Ft.

Támogatás mértéke: 50-100%

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
• Képzések lebonyolítása (OKJ, kombinált nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések, egyéb képzések, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény – a továbbiakban: Fktv. - 1. § (5) bekezdése szerinti képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
• Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
• Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Elszámolható költségek köre
a) Projekt előkészítés költségei
• Előzetes tanulmányok költségei, engedélyezési dokumentumok költségei
• Közbeszerzési költségek
b) Projektmenedzsment költségei 
• Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
• Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
• Egyéb projektmenedzsment költség
c) Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége
d) Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei
• Egyéb szakértői szolgáltatás
• Képzéshez kapcsolódó költségek
− Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);
− Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
− Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek
A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
e) Célcsoport támogatásának költségei
• Képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége
• Képzésbe bevont munkavállalók ellátási költsége
• Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása
A munkavállalók munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont munkavállaló bérköltsége, hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal, melynek összes költsége nem haladhatja meg az egy főre elszámolható képzési költség maximumát, azaz személyenként legfeljebb 580 000 Ft-ot. Bérköltség kiszámításához munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény távolléti díj számításának szabályai az irányadóak.

Területi korlátozás
GINOP pályázat esetében: A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
VEKOP pályázat esetében: Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

Beadás dátuma
A pályázatok beadásának kezdetét elhalasztották, a felhívások módosítás alatt állnak. A kezdő dátum egyelőre nem ismert.

2017.06.23.

A pályázat célja

A pályázat kiemelt célja annak elősegítése, hogy minél többen férjenek hozzá a munkahelyi tanulási lehetőségekhez azok közül, akik a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztésére szorulnak.

A pályázók köre
Mikro-, kis- és középvállalkozások, akik rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel és az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt.

Forrás összege: GINOP esetében 19 Mrd forint, VEKOP esetében 1,84 Mrd forint
Támogatás összege: minimum 3, maximum 50 millió Ft
Támogatás mértéke: 50-100%

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek
• Képzések lebonyolítása (OKJ, kombinált nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzések, egyéb szakmai képzések, egyéb képzések, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény – a továbbiakban: Fktv. - 1. § (5) bekezdése szerinti képzések) belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
• Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
• Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Elszámolható költségek köre
a) Projekt előkészítés költségei
• Előzetes tanulmányok költségei, engedélyezési dokumentumok költségei
• Közbeszerzési költségek
b) Projektmenedzsment költségei
• Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
• Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
• Egyéb projektmenedzsment költség
c) Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége
d) Szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei
• Egyéb szakértői szolgáltatás
• Képzéshez kapcsolódó költségek
− Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);
− Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
− Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek
A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
e) Célcsoport támogatásának költségei
• Képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége
• Képzésbe bevont munkavállalók ellátási költsége
• Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása
A munkavállalók munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont munkavállaló bérköltsége, hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal, melynek összes költsége nem haladhatja meg az egy főre elszámolható képzési költség maximumát, azaz személyenként legfeljebb 580 000 Ft-ot. Bérköltség kiszámításához munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény távolléti díj számításának szabályai az irányadóak.

Területi korlátozás
GINOP pályázat esetében: A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
VEKOP pályázat esetében: Felhívásra csak a Közép-magyarországi régió területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

Beadás dátuma
A pályázatok beadásának kezdetét elhalasztották, a felhívások módosítás alatt állnak. A kezdő dátum egyelőre nem ismert.